fbpx

Obchodní podmínky

​Odesláním přihlášky souhlasíte s těmito podmínkami:

– Účastníci kurzů se lekcí účastní na své vlastní nebezpečí. Taneční studio Jazz Monkeys nenese zodpovědnost za žádné zdravotní újmy vzniklé během lekcí. A to ani za pozdější zdravotní újmy vzniklé z důvodu účasti na lekci.

– V případě, že je účastník kurzu mladší 18ti let, je třeba k jeho přihlášce doložit ještě potvrzení jednoho z rodičů/ zákonného zástupce o souhlasu s účastí na kurzu.

– Souhlasíte se zpracováním osobních údajů. S těmi budeme nakládat v souladu s EU normou „GDPR“.

 

Dále souhlasíte s hygienickými podmínkami provozu:

1/ Lekcí se můžete účastnit pouze v případě, že:

– nemáte příznaky onemocnění Covid-19 (teplota, kašel nebo jiné)

– jste nebyli pozitivně testováni na Covid-19 (s vyjímkou ukončené léčby)

– nežijete v domácnosti, nebo nejste v blízkém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na Covid-19 (bez ukončené léčby)

– nemáte nařízenou karanténu

2/ mějte zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu v našich prostorách s výjimkou nezbytně nutné doby k napití atd. Doporučujeme před a po lekci vyměnit roušku za čistou.

3/ ihned po příchodu si vydezinfikujte ruce, dezinfekce bude připravena u vchodu

4/ dodržujte povinné rozestupy 2m

5/ nepoužívejte šatny (používání WC je samozřejmě povoleno)

6/ nekonzumujte jídlo v prostorách lekcí

7/ svou venkovní obuv vložte do tašky a uložte na určené místo

 

 

Včasný příchod na hodiny

Svým včasným příchodem si zajistíte dostatečný komfort na převléknutí, svou přípravu na hodinu a nerušený průběh hodiny. Zároveň tím projevíte respekt lektorovi a ostatním účastníkům hodiny.

 

Oblečení a obuv

Na lekce je ideální pohodlné oblečení.

Obuv musí být čistá a nesmí zanechávat černé šmouhy na podlaze. Doporučujeme taneční obuv nebo plátěné tenisky se světlou podrážkou.

 

Konverzace během hodiny

Budeme se těšit, když na hodiny přijdete se svými kamarády nebo partnerem, můžete však přijít i sami. Zároveň vás však prosíme, abyste v zájmu respektování lektora a ostatních účastníků omezili soukromou konverzaci na minimum.

 

Informování o zdravotních problémech

Ve vlastním zájmu informujte před hodinou lektora o svých zdravotních problémech, zraněních a okolnostech, které by mohly poškodit vaše zdraví při tanci.

 

Ostatní

– Během lekcí dodržujte pitný režim

– V prostorách tanečního studia jsou klienti povinni dodržovat pravidla slušného chování, udržovat pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny lektorů tanečního studia

– Taneční studio neručí za věci odložené v šatně (peněžní částky, mobilní telefony…)

– Vstup do ostatních prostor (kromě tanečního sálu, šatny a WC) je zakázán

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné informace

Mgr. Zuzana Lindovská

V Korunce 293/16, Ostrava 71300

IČO: 07379781, (dále jen “poskytovateľ”) vykonává provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí v rozsahu volné živnosti na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem v Ostravě.

2. Přihlášení se do kurzu

Zákazník se přihlásí do kurzu prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách. Poté mu přijde emailem potvrzení o registraci a pokyny k platbě. Přihlášení do kurzu je závazné. Odhlášení z kurzu je možné emailem: info@jazzmonkeys.cz nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu.

3. Platba za kurz

Pokud se zákazník rozhodne navštěvovat taneční kurz, je povinný uhradit požadovanou cenu kurzu. Dnem úhrady se rozumí připsání finanční částky na účet poskytovatele. V případě většího počtu zájemců než by se dalo předpokládat, mají přednost ti, kteří zaplatili dřív.

Číslo účtu pro bankovní převod: .Do poznámky uveďte: název kurzu a vaše jméno a příjmení.

4. Storno

Stornovat kurz je možné nejpozději 3 dny před jeho začátkem. Stornováním kurzu později než 3 dny před začátkem kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na následovné změny v kurzech:

– změna tanečního sálu,

– zastoupení lektora v odůvodněných případech,

– zrušení hodiny při neočekávaných situacích.

V případě změn budou účastníci kurzu včas informováni e-mailem nebo telefonicky a v případě zrušení hodiny bude zákazníkům poskytnutý náhradní termín. Náhradní termín bude dohodnutý po komunikaci s lektorem a zákazníkem.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz s počtem zákazníků nižším než 5 a nabídnout zákazníkovi možnost navštěvovat jiný kurz.

V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele vzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené sumy za kurz. Po dohodě se zákazníkem bude tato suma vrácená na jeho účet do 7 pracovních dní.

V případě, že zákazník není schopen absolvovat celý kurz z vážných zdravotních důvodů, má nárok na:

– přesun platby za neabsolvované hodiny do dalšího období,

– převedení zakoupeného kurzu na jinou osobu na základě potvrzeného zplnomocnění.

Pokud zákazník požaduje přesunutí platby za neabsolvované hodiny kurzu do dalšího období nebo převedení zakoupeného kurzu na jinou osobu na základě potvrzeného zplnomocnění, musí o přesun platby požádat písemně (e-mailem).

K žádosti o přesun platby je potřeba přiložit foto kopii lékařského potvrzení (v případě přesunutí kurzu na jinou osobu i potvrzení o zplnomocnění). Žádost bude posouzena poskytovatelem a následně bude zákazník obeznámený emailem.

Do dalšího období se po schválení žádosti poskytovatelem přesouvá pouze kredit v počtu hodin, které si zákazník původně předplatil od data doručení žádosti poskytovateli.

Ve výjimečných případech, když výše uvedené případy kompenzace ze strany poskytovatele jsou pro zákazníka absolutně nevyhovující a zákazník bude požadovat vrácení platby za kurz (v případě vážných zdravotních důvodů), bude jeho písemná žádost individuálně posouzená poskytovatelem. V případě odsouhlasení vrácení platby, budou absolvované hodiny do doručení žádosti poskytovateli odečteny z celkové sumy za kurz.

Vrácení celkové platby po započetí kurzu není možné kromě výše uvedených výjimečných případů posouzených individuálně nebo v případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele.

5. Náhradní lekce

Na tanečních kurzech je možné si nahradit 1 zmeškanou hodinu na stejném kurzu v jiný den, pokud současně takový kurz probíhá.

Lekci si je možné omluvit nejpozději 3 hodiny před jejím začátkem, a to e-mailem na info@jazzmonkeys.cz.

Pozdě omluvené a neomluvené lekce propadají poskytovateli.

Možnost nahradit si lekci v jiný termín potvrdí poskytovatel e-mailem.

6. Svátky a školské prázdniny

V případě svátků a školských prázdnin bude dohodnutý náhradní termín vynechané taneční hodiny.

7. Dotazy

Zákazník může jakékoliv dotazy a podněty nahlásit poskytovateli e-mailem na adresu: info@jazzmonkeys.cz. Na každý dotaz a podnět dostane zákazník odpověď.

8. Ochrana osobních údajů

Od 25.05.2018 jsou vaše osobní údaje zpracovávané v souladě s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů = GDPR) a v souladě se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018.

Zákazník vyplněním souhlasu se zpracováním osobních údajů prohlašuje, že v souladě se zákonem o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníků poskytovatele a taktéž pro marketingové účely poskytovatele.

Obchodní podmínky jsou platné od 8. 6. 2020